K platnému hlasování v Zastupitelstvu je potřeba splnit i formální požadavek – podepsat fyzicky podpisový arch (dokument zde).

Nesouhlas s umístěním Rohanského mostu
v trase Jateční-Urxova

Žádám, aby Rohanský most, který je dle platného
územního plánu veden v ulicích Komunardů-Thámova,
byl i v Metropolitním plánu ponechán v této trase. Nově
navrhované umístění z ulice Jateční do Urxovy ve
vzdálenosti 20m od bytové zástavby ve výšce druhého
patra je pro nás nepřijatelná ze zdravotních,majetkových
i dalších důvodů.Technická analýza a možnost umístění
v původní trase,vč. zdůvodnění byly zaslány všem
relevantním účastníkům. Děkujeme.

Použitím tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Napište nám na e-mail: rohanskymost@email.cz,
pokud se chcete zapojit a pomoci nám jakkoliv jinak,
podpořte nás na sociálních sítích a sdílejte tuhle informaci.


Historie Rohanského mostu:

 • 14.4.2021

  Starosta Jan Čižinský sdělil vůli politiků, kteří si nepřejí, aby o umístění mostu rozhodovali občané v referendu
 • 1.3.2021

  Zamítnutí žádosti na úhradu nákladů na přípravu ověřovací studie
 • 8.3.2021

  Občané požadují MÍSTNÍ REFERENDUM na vedení trasy mostu.
  Celé volební období jsme svědky ad hoc mlžení a účelové argumentace ve prospěch především tras posouvajících most. Jelikož se nechceme spoléhat na další pochybné jednání zástupců města a jelikož je většina petentů naší petice www.rohansky-most.cz z Prahy 7, vyvozujeme z toho, že tato otázka je velmi důležitá zejména pro obyvatele Prahy 7. Žádáme, aby se o této otázce konalo místní referendum na Praze 7. Dále žádáme, aby se konalo ve stejném termínu jako volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu konané v letošním roce, tj. v termínu 8-9.10.2021. Žádáme, aby se na tomto usneslo zastupitelstvo MČ Praha 7 na svém nejbližším jednání, to znamená, aby byl tento bod zařazen na nejbližší termín konání zastupitelstva městské části Praha 7. Otázka navržená pro místní referendum zní: Má vést nové přemostění mezi Prahou 7 a Prahou 8 v trase Komunardů – Thámova? Odpověď ANO - NE
 • 22.2.2021

  Předání vyúčtování nákladů občanů v souvislosti s přípravou ověřovací studie Přemostění Holešovice - Karlín radním hlavního města Prahy
 • 22.9.2020

  Radní pro dopravu Adam Scheinherr uspořádal TAJNĚ společný výbor pro dopravu a územní rozvoj, kam zakázal vstup veřejnosti. Takto se projevuje "transparentní" jednání koalice Pirátů a Prahy sobě. Autoři variant na toto jednání přizváni nebyli. Účastníkem jednání je pouze městem preferovaný autor studie pro posunutí mostu - architekt Jaroslav Zima.
 • 8.9.2020

  Prostřednictvím Prahy 7 bylo zorganizováno veřejné setkání za účelem představení všech dosud připravených variant umístění Rohanského mostu. Setkání se zúčastnilo cca 400 občanů a hlasitý aplaus sklidila varianta připravená prostřednictvím občanů, kterou se město stále odmítá zabývat a dále hledá důvody, proč most přesunout. Na setkání nebyl žádný občan, který by požadoval změnu trasy mostu. Pro magistrát jsou tudíž důležitější vztahy s developery než smysluplná doprava a názory občanů.
 • 1.7.2020

  V červencovém čísle časopisu Hobulet vydávaném městskou částí Praha 7 byly prezentovány nepravdivé názory politických stran k tématu přípravy Rohanského mostu. Jelikož se jedná o komunikační prostředek šířený bezplatně občanům dotčené oblasti (MČ Praha 7), požádali jsme o opravu tiskových chyb, které se v uvedeném článku objevily. Opravy nepravdivých informací nám byli zamítnuty, čímž došlo k mylnému informování občanů a k porušení zásady objektivity mediální zprávy a mohlo dojít k vytvoření nesprávného názoru na tuto problematiku. Podrobnosti k jednotlivým nepravdivým informacím naleznete na facebooku Rohanský most, Nepřesouvat, Nezvyšovat
 • 26.6.2020

  Proběhla komisu rozvoje urbanismu Prahy 7 pod vedením dr. Biegla. Ačkoliv na tomto setkání měly být prezentovány všechny ověřovací studie k Rohanskému mostu, autoři ostatních třech studií svou práci neprezentovali (arch. Zima, D3A, studie IPR) nebo se nedostavili (arch. Hnilička). Byla tedy odprezentována pouze studie zpracovaná občany (naše). Naše požadavky na uvedení relevantních informací do zápisu komise byly zamítnuty.
 • 21.5.2020

  předání ověřovací studie zpracované týmem specialistů na mostní konstrukce, urbanismus, architekturu, hlukové posouzení, vedení tramvajových tratí, vodohospodářství do rukou primátora MUDr. Zděnka Hřiba a náměstka Doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka na zastupitelstvu hl. m. Prahy.

  Rádi bychom při této příležitosti poukázali na velmi kontroverzní chování radního pro dopravu Adama Scheinherra za Prahu sobě. Považujeme za velmi problematické, že požadavky kladené na nás občany a námi připravovanou studii byly mnohonásobně vyšší než ty, které měl na jím vybrané firmy, které tuto variantu realizace mostu ani nepřipravily. Jeho jednání je v přímém rozporu s Etickým kodexem zastupitele, podle něhož má zastupitel při výkonu své funkce rozhodovat objektivně, kvalifikovaně, se znalostí věci a s ohledem na potřeby a zájmy města. Nemá se uchylovat k jednání, kterým by jednostranně upřednostňoval nebo naopak diskriminoval jakoukoliv skupinu či jednotlivce.

  Jsme přesvědčeni, že zastupitelé hl. m. Prahy nemohou v budoucnu učinit informované rozhodnutí o uvedené změně Územního plánu, aniž by měli možnost se seznámit se skutečnostmi vyplývajícími z předané Ověřovací studie, takže očekáváme, že výbory pro územní rozvoj a dopravní nám umožní naši studii představit, příp. jsme připraveni uspořádat workshop pro zastupitele, kteří projeví zájem. Stejně tak prezentace v CAMPu na IPRu pro veřejnost by byla jistě účelná. Námi předložená studie je nejpropracovanější a odpovídá na všechny problémy jak na holešovické, tak na Karlínské straně. Jedním z problémů v Holešovicích byla Pražská tržnice. Tržnice však není chráněna jako celek, což znamená, že zeď okolo tržnice chráněna není, chráněny jsou pouze některé z vnitřních budov a dvě sochy. Ani tak nedojde k žádnému poškození. Podrobnosti najdete ve studii v komentářích. Jsou vyřešeny tramvajové linky v obou městských částech, stejně tak nebude překážkou hluk Karlíně.

  Nyní můžeme konstatovat, že všechny dosavadní námitky byly zavádějící.

  Jsme rovněž přesvědčeni, že vedení mostu v původní trase Komunardů – Thámova je racionálnější z hlediska řešení dopravní situace v dané lokalitě i úspornější z hlediska nákladů, které stavba mostu bude klást na rozpočet metropole. Navíc nikterak nebrání ani uvažované urbanistické zástavbě, naopak. Lukrativní pozemek přímo u Vltavy na Praze 7, ideální pro stavbu domů, nebude muset Magistrát směňovat se soukromým vlastníkem pozemku za pozemek jiný kvůli stavbě komunikace, což by pro město znamenalo další, jistě nemalý náklad.
 • 11 / 2019 - 4 / 2020

  hledání podkladů pro zpracování ověřovací studie. Získat podklady zejména k mobilním protipovodňovým zábranám od města se projevilo jako téměř neřešitelný úkol). Nakonec jsme je získali od autora - firmy Aquatis a.s., Ing. Trnky, který tuto dokumentaci zpracovával pro Magistrát hl. m. Prahy před několika lety
 • 10 / 2019

  schůzka s radním Ing. Adamem Scheinherrem a Doc. Ing. arch. Petrem Hlaváčkem za účelem upřesnění požadavků města na námi připravovanou ověřovací studii
 • 2019 - červenec

  občané Prahy 7 předkládají Radě hlavního města Prahy vlastní dokumentaci mostu, aby vyvrátili nepravdy mediálně propagované vedením města. Občané Prahy 7 požádali o odbornou pomoc předního českého urbanistu a architekta a nechali si z vlastních prostředků zpracovat Analýzu území a Koncept dopravně urbanistického řešení městského mostu Praha Holešovice – Karlín v trase Komunardů Thámova, aby vyvrátili teorii radního Petra Hlaváčka a dalších personálně spojených osob, že v této trase most umístit nejde. Veškeré nepravdy tímto vyvracejí. Na základě těchto dokumentů je prokázáno, že nejlepší umístění jak z dopravního, tak urbanistického hlediska, je právě v lokalitě Komunardů - Thámova. Naopak je dále prokázáno, že vedení mostu v trase Na Maninách – Urxova je nejen dopravně a urbanisticky nelogické, ale i z ekonomického důvodu (zakřivení mostu) ekonomicky nejdražší varianta, která navíc zhoršuje odtokové poměry řeky ve srovnání s variantou Komunardů – Thámova, která má nejlepší parametry.
 • 2019 - červen

  nově zvolený radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček úmyslně tajně umístí podnět na změnu Územního plánu Rohanského mostu do bodu zastupitelstva, který obsahuje řadu nepodstatných či drobných změn územního plánu a bez vytvoření jakýchkoliv variant, bez odborné diskuze a diskuze s veřejností prosazuje jen jedinou variantu: Na Maninách, Jateční – Urxova. Změna trasy byla už jeho předvolební priorita, ačkoliv je v Praze 99 mostů, které naléhavě potřebují opravu!!!! S radním Hlaváčkem je vedena korespondence, jejíž obsah je natolik zavádějící, že si nedokážeme vůbec představit, že o problematice ví víc, než to, že on chce most v trase Jateční – Urxova a nic dalšího vědět nepotřebuje.. Podnět je odhlasován a schválen koalicí na Zastupitelstvu Hlavního města Prahy 20.6.2019, opozice se zdržela hlasování.
 • 2018 - září

  radní Dolínek narychlo před koncem své funkce zadává a vytváří další čtyři verze mostu, ovšem pouze na základě nátlaku MČ Praha 8 a jediného radního za Prahu 7. Opět je prosazována verze mimo stávající Územní plán, ačkoliv tento posun není nijak zdůvodněn a nikdo ho nepožaduje.

  Praha chce nový 382 metrů dlouhý Rohanský most.
  Musí vzniknout, říká Dolínek
 • 2018 - červenec

  MČ Praha 8 podává zásadní připomínku k Metropolitnímu plánu a požaduje most v jeho původní trase Komunardů – Thámova, kde má ideální dopravní a urbanistické umístění. Městská část Praha 8, podle starosty Petruse s mostem v prodloužení ulice Na Maninách nesouhlasí a zastupitelé (koalice i opozice) jednotně změnu trasy odmítli. Rozhodujícím hlediskem pro toto řešení jsou především urbanistické vztahy důležité holešovické a karlínské osy v návaznosti na metro a pěší tunel na Žižkov. Druhým aspektem je případná dobrá návaznost na holešovickou okružní ulici.
 • 2018 - červenec

  MČ Praha 7 požaduje v rámci připomínek k metropolitnímu plánu (na nátlak občanů Prahy 7), aby se trasa mostu znovu prověřila. Obyvatelé dotčené lokality a další občané podali připomínky ke změně trasy mostu v Metropolitním plánu. Od května 2018 se zástupci těchto obyvatel zúčastnili řady jednání, ale je nutné konstatovat, že v podstatě zcela marně. Jak v minulém volebním období, tak i v současném, panuje na Magistrátu v koalici velmi malá ochota s občany jednat, nejsou jim poskytnuty relevantní informace, informace jsou naopak tajeny a poskytnuté jsou nepravdivé. Ačkoliv v květnu 2018 nebyla Institutem pro plánování a rozvoj vypracována žádná studie na řešení tohoto mostu, náhle se koncem července objevila. Na takto závažnou stavbu stačil IPR jeden měsíc!! Zřejmě i z tohoto důvodu obsahuje dokument Koncepční rozvaha Rohanský most 7/2018 zpracovaný týmem IPR vedeným Romanem Kouckým řadu zásadních chyb a kolizí s právními předpisy (Pražské stavební předpisy, Vyhláška č. 222/1995 Sb. ve znění pozd. předpisů), ale i technickou normou pro projektování mostů ČSN 73 6201.
 • 2018 - květen

  objevil se záměr změny trasy Rohanského trasy mostu v Metropolitním plánu, nová trasa má vést jako spojení ulic Na Maninách, Praha 7 - Urxova, Praha 8, zdůvodnění této změny nebylo předloženo, pouze opětovné nepravdivé informace, že to v původní trase "NEJDE".

  Dokumenty Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy se tímto ovšem vzájemně popřely, neboť Koncepce pražských břehů zveřejněná v roce 2014 doporučuje vznik lokálního uličního mostu s tramvajovou tratí v ose ulice Thámovy a Komunardů.
 • 2017

  zkolaudován komplex bytových domů Vltavská vyhlídka a začali se tam stěhovat noví obyvatelé. Jedná se asi o tisícovku obyvatel s malými, převážně předškolními, dětmi, kteří nedostali byty darem od MČ Praha 7,ale zakoupili si je na dlouholeté hypotéky s vizí klidného bydlení v zeleni.
 • 2016

  první nepravdivé mediální zprávy radní Prahy 7 Lenky Burgerové o "existenci překážek" pro umístění mostu v trase Komunardů-Thámova. Do dnešního dne tyto "překážky" nebyly ani radní Burgerovou, ani jinými představiteli hlavního města definovány, ani žádné nalezeny.

  Zdroj Pražský deník z února 2016: V Územním plánu je zanesen most, který je prodloužením ulice Komunardů. Tomu však podle radní Prahy 7 brání inženýrské sítě, které byly vybudovány v protilehlém místě na karlínskému břehu. Podle radní Prahy 7 Burgerové by most mohl stát níže po řece, v prodloužení ulice Na Maninách, avšak musela by s tím počítat společnost Sekyra Group, která na místě nynější betonárny plánuje stavět sídliště.
 • 2007

  vznikla nová varianta umístění mostu v trase Na Maninách – Šaldova, nicméně bez urbanistické a dopravní logiky (most odnikud - nikam) Podle Ověřovací studie mostu Holešovice Karlín XII/2007, zpracované společností Metroprojekt a.s. pro ÚRM HMP, je jednou z možností umístění mostu kromě preferované trasy Komunardů – Thámova také spojnice ulic Na Maninách – Šaldova (tedy asi 300 metrů za špicí ostrova Štvanice).
 • 1924

  Rohanský most v územním plánu již od roku 1924 Most spojující Holešovice a Karlín se poprvé objevil v regulačním plánu Státní regulační komise pro Prahu z roku 1924 cca v ose ulic Komunardů a Šaldova, na holešovické straně byla v plánu kompletní přestavba uliční sítě a vznik nového náměstí. Později však byl záměr změněn a územní plán z roku 1955 již most neobsahuje. Úvahy o novém mostním spojení mezi Karlínem a Holešovice byly opět obnoveny v roce 1999, kdy se v územním plánu objevil most v ose ulic Komunardů - Thámova. V tomto provedení je Územní plán platný do současnosti.

Petice vznikla na ochranu práv všech občanů hlavního města Prahy, dotčených práv občanů ulic Jateční, V Háji a Na Maninách, Praha 7.

Petici podporuje:

BUBENEČSKÁ BESEDA, registrovaný spolek, IČ 22885374 se sídlem Jana Zajíce 975/7, 170 00 Praha 7. Spolek usiluje o ochranu architektonického a historického dědictví na území hl. m. Prahy a ochranu přírody a životního prostředí na tomto území, usiluje o ochranu a zachování charakteru městských lokalit, realizuje spolupráci a komunikaci veřejnosti s orgány samosprávy a státní správy České republiky a zapojuje se v oblasti volnočasových aktivit, vzdělávání a kulturních akcí se speciálním zaměřením na prosazování poslání spolku

Petiční výbor:


Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)